[KORONAWIRUS] Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych


Tytuł aktu:

[KORONAWIRUS] Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (130)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Może mieć znaczenie dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19

Zakres przedmiotowy aktu:

system oświaty, swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

Druk nr 704

Data publikacji:

2020-10-26

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=704

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ma na celu dostosowanie jej przepisów do obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, to jest wobec tzw. drugiej fali pandemii COVID-19, w związku z którą wprowadza się kolejne restrykcje i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Projekt zakłada wydłużenie do czerwca 2021 r. udzielania następujących świadczeń pomocowych:

 • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g ustawy) – dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art.15ga),
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg),
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy ze starostą (art. 15zzb),
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie umowy ze starostą (art. 15zzc),
 • pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd),
 • pożyczka dla organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 15zzda),
 • dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na podstawie umowy ze starostą (art. 15zze),
 • dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników kościołów i związków wyznaniowych na podstawie umowy ze starostą (art. 15zze2).

Doprecyzowano, że przez nienależnie pobrane świadczenie postojowe rozumie się także świadczenie wypłacone w kwocie wyższej niż należna. Wnioski będzie można składać do 10 czerwca 2021 r., a środki przyznawane mają być do 30 czerwca 2021 r.

Projekt zakłada ponadto przyznanie dodatkowego świadczenia postojowego dla podmiotów prowadzonych przeważającą działalność w następującym zakresie:

 • sprzedaż detaliczna (przede wszystkim na straganach i targowiskach),
 • działalność gastronomiczna,
 • działalność artystyczna (fotograficzna oraz związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),
 • działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 • działalność kulturowa i rozrywkowa (organizacja targów, wystaw i kongresów, wesołe miasteczka i parki rozrywki),
 • działalność okołomedyczna (fizjoterapeutyczna i paramedyczna).

Projektowana nowelizacja ma umożliwić zwolnienie z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r. podmiotów prowadzących działalność wskazaną powyżej (oraz działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz działalność rozrywkową i rekreacyjną, w tym organizowaną w miejscach o zamkniętej przestrzeni).

Projekt zakłada także szereg innych zmian, m.in. związanych ze śmiercią przedsiębiorcy, który otrzymał świadczenie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Przykładowo wskazano, że w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy, który otrzymał pożyczkę, a który umarł w okresie 3 miesięcy od dnia jej udzielenia (aby pożyczka została umorzona, musiał on w tym okresie prowadzić działalność), pożyczka ulega umorzeniu.

Ustawa nowelizująca ma wejść w życie, co do zasady, z dniem jej ogłoszenia. Przepisy dotyczące jednorazowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS za listopad 2020 r. dla przedsiębiorców z określonych branż mają jednak wejść w życie po upływie 14 dnie od dnia ogłoszenia, a przepisy dot. śmierci przedsiębiorcy – z mocą od dnia 31 marca 2020 r.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

27 października 2020 projekt trafił do I czytania w komisjach (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny).

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-10-30


Ekspertyzy


zmian w zakresie świadczeń przyznawanych w związku z COVID-19

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek, Wiktor Kordyś data: 2020-12-01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę