Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (123)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt ma znaczenie dla podmiotów, które zamierzają skorzystać z pożyczki w ramach pomocy z instrumentów finansowych lub które uczestniczą we wszczętym i jeszcze niezakończonym postępowaniu w tej sprawie.

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

14

Data publikacji:

2020-09-17

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338302/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Przedmiotowy projekt stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 670), które było przedmiotem monitoringu nr 94 (link do monitoringu: https://watchdog.pifs.org.pl/panel/monitoring/98).

Nowelizowane rozporządzenie wprowadza możliwość udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, a także dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Jedną z form udzielenia pomocy na podstawie rozporządzenia jest pożyczka. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”, na podstawie którego zostało przyjęte to rozporządzenie, podstawę oprocentowania pożyczki stanowi stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna opublikowana przez Komisję), obowiązująca w dniu 1 stycznia 2020 r., powiększona o marżę ryzyka kredytowego (zależnego od czasu trwania pożyczki oraz wielkości przedsiębiorstwa).

Z dotychczasowych danych z 2020 r. wynika, że wskazana stopa oprocentowania pożyczek po uwzględnieniu ww. marży ryzyka przewyższa stopę rynkową. Jednocześnie Komisja 29 czerwca 2020 r. znowelizowała Komunikat, przyjmując, że podstawę oprocentowania pożyczek może stanowić także stopa bazowa (jednoroczna stopa IBOR lub równoważna opublikowana przez Komisję) obowiązująca w chwili zgłoszenia.

Przedmiotowy projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadza więc stopę bazową obowiązującą w dniu zgłoszenia tego projektu do Komisji Europejskiej jako podstawę oprocentowania pożyczki. Ma to pozwolić na odzwierciedlenie tendencji rynkowych kształtowania się stóp procentowych na rynku i, jak mowa w uzasadnieniu do projektu, przywrócenie charakteru pomocowego pożyczki.

W stosunku do postępowań o udzielenie pomocy w postaci pożyczki, które zostały wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia stosować ma się przepisy w nowym brzmieniu.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-10-02


Ekspertyzy


Opinia dot. zmian w przepisach o udzielaniu pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek, Wiktor Kordyś data: 2020-12-29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę