Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych


Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (128)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zakres przedmiotowy aktu:

zatrudnienie i integracja społeczna

Kod aktu:

21

Data publikacji:

2020-09-01

Rodzaj aktu:

rozporządzenie

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337703/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt nowelizacji ma na celu dostosowanie rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do zmian w prawie polskim i unijnym.

Ww. rozporządzenie miało obowiązywać do dnia 30 czerwca 2021 r. Jednakże w związku z sytuacją wywołaną COVID-19 wydłużony został termin obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, na podstawie którego udzielana jest pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w akcie krajowym. Nowelizacja zakłada więc analogiczne przedłużenie obowiązywania ww. rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Pozostałe zmiany odnoszą się do wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca  2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Przede wszystkim w ww. ustawie (art. 17 pkt 4) podwyższono wysokość ustalania kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiana ta weszła w życie 31 marca 2020 r. W związku z tym nowelizacja rozporządzenia wprowadza odpowiednie zmiany w objaśnieniu nr 14 do załącznika nr 1 ww. rozporządzenia (informacja INF-D-P). Objaśnienie to przedstawia bowiem sposób obliczania kwoty wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przy uwzględnieniu dofinansowania – znajdują się w nim wzory obliczania tej kwoty w konkretnych okresach sprawozdawczych, obejmujące kwotę bazową dofinansowania wynikającą z ustawy. Wobec wspomnianej zmiany tej kwoty, projektowane rozporządzenie wprowadza w objaśnieniu nowy wzór dla okresów sprawozdawczych przypadających od kwietnia 2020 r., w których stosowana będzie już podwyższona kwota dofinansowania.

Natomiast w art. 17 pkt 9 ww. ustawy przewidziano możliwość wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych kwalifikowane jako pomoc publiczna związana z epidemią COVID-19. Także i ta kwestia została uwzględniona w nowelizacji – w tym zakresie zaproponowano zmianę objaśnienia nr 22 w załączniku nr 2 (wniosek Wn-D) do nowelizowanego rozporządzenia. Objaśnienie to odnosi się do składanego przez przedsiębiorcę oświadczenia, zgodnie z którym nie znajduje się on w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa UE dotyczących udzielania pomocy publicznej. Zgodnie z projektowaną zmianą ww. objaśnienie precyzuje, że oświadczenie to nie dotyczy pracodawcy, dla którego dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej albo stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielaną za okresy od marca do grudnia 2020 r. z uwzględnieniem art. 68ge ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt nowelizacji zakłada również przepisy przejściowe dotyczące stosowania powyższych wzorów dokumentów. Za okresy sprawozdawcze do miesiąca ogłoszenia nowej treści rozporządzenia, pracodawcy mają składać informacje i wnioski zgodnie z obowiązującymi wcześniej wzorami. Okresy sprawozdawcze dotyczą okresów, w których, zgodnie z art. 26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca musi składać miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wnioski o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-10-19


Ekspertyzy


projektu zmiany rozporządzenia w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek, Wiktor Kordyś data: 2020-11-28

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę