Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (127)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla wszystkich podmiotów, które w ramach swojej działalności oferują produkty lub usługi konsumentom.

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UC15

Data publikacji:

2020-09-29

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338717/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylającego rozporządzenie nr 2006/2004/WE. Co do zasady rozporządzenia UE, jako akty obowiązujące bezpośrednio, nie wymagają wdrożenia, jednakże wedle opinii projektodawców w tym przypadku konieczne jest wskazanie organu uprawnionego na podstawie rozporządzenia i nadanie mu uprawnień, o których w mowa w tym rozporządzeniu.

W projekcie ustawy zaproponowano więc szereg nowych uprawnień i obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: Prezes UOKiK).

Przede wszystkim więc Prezes UOKiK zyska uprawnienie do usunięcia treści lub ograniczenia dostępu do interfejsu internetowego (blokowania stron www). Będzie on więc mógł, w drodze decyzji wydanej przed zakończeniem postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów (decyzja z art. 101a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), nakazać przedsiębiorcy:

  • zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,
  • usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego,
  • usunięcie domeny internetowej.

W tym zakresie Prezes UOKiK będzie prowadził rejestr domen usuniętych na podstawie decyzji z art. 101a oraz decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej zaniechanie jej stosowania (art. 26 ustawy). Rejestr ten ma być jawny, a wpisanie do niego domeny ma się wiązać z uniemożliwieniem dostępu do stron internetowych wykorzystujących tę domenę oraz przekierowaniem odwiedzającego na stronę Prezesa UOKiK zawierającą komunikat o wpisaniu domeny do Rejestru.

Zamiast wydawać decyzję w trakcie postępowania, Prezes UOKiK będzie mógł również, w drodze wystąpienia (art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), zwrócić się do przedsiębiorcy, co do którego postępowanie jest prowadzone o zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów, usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego lub usunięcie domeny internetowej.

W zakresie kontroli w toku postępowania przed Prezesem UOKiK, regulowanej w rozdziale piątym ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, projekt przewiduje prawo do zakupu towaru przez kontrolującego w ramach tej kontroli w celu uzyskania informacji mogących stanowić dowód w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – do tej pory kontrolerzy mieli jedynie prawo do podjęcia czynności zmierzających do zakupu. Ponadto przy wykonywaniu zakupu kontrolujący będą mogli ukrywać swoją tożsamość, tj. posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie ich danych identyfikacyjnych.

Projekt ustawy zakłada ponadto wprowadzenie innych przepisów, dotyczących m.in. prowadzenia przez Prezesa UOKiK listy organizacji konsumenckich uprawnionych do zgłaszania ostrzeżeń oraz zmiany treści przepisu dot. przeszukania pomieszczeń i rzeczy (art. 105n ustawy).

Ustawa ma wejść w życie z upływem 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru domen, których datę wejścia w życie przewidziano na 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-10-26


Ekspertyzy


nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek, Wiktor Kordyś data: 2020-11-24

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę