Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (121)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie przede wszystkim dla spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UD126

Data publikacji:

2020-09-16

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338256/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Przedstawiony przez Ministra Finansów przedmiotowy projekt wprowadza szereg zmian w ustawach podatkowych, przede wszystkim zaś w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Największą zmianą wynikającą z projektu nowelizacji byłoby objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani. Na gruncie tej zmiany wszystkie spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terenie RP oraz wskazane wyżej spółki jawne byłyby więc podatnikami CIT.

W przypadku spółek jawnych regulacją nie będą objęte te spółki, których tożsamość wszystkich wspólników spółki będących podatnikami PIT zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ta ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Często bowiem spółki komandytowe wykorzystywane są w celu optymalizacji podatkowej, a ściślej mówiąc – do unikania podwójnego opodatkowania dochodu. W sytuacji gdy komplementariuszem spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej komandytariuszami – udziałowcy tejże spółki z o.o., a to spółka komandytowa prowadzi działalność, a więc generuje dochód, nie jest on opodatkowany podwójnie.

Ze względu na wskazany wyżej cel regulacji, projektodawca przewidział zwolnienie z opodatkowania PIT dochodów komandytariuszy takich spółek, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na „optymalizacyjny cel” istnienia spółki komandytowej.

W zakresie ustawy o CIT, projekt nowelizacji przewiduje także między innymi:

  • podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 % stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro,
  • obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy przez grupy kapitałowe oraz podatników innych niż grupy kapitałowe, u których wartość przychodu w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

W odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oprócz wskazanego wyżej zwolnienia z opodatkowania związanego z wprowadzeniem CIT dla spółek komandytowych, zaproponowano m.in. ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej, polegającej na odliczeniu od podatku kwoty równej podatkowi dopłacanemu w Polsce od dochodów osiąganych za granicą i podlegających w Polsce rozliczeniu (w przypadku rozliczenia podatku metodą odliczenia proporcjonalnego, którą stosuje się do dochodów zagranicznych uzyskanych m.in. w Holandii czy Danii).

Projektowana jest również zmiana ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, między innymi w zakresie podniesienia limitu przychodu warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 250 tys. euro do 2 mln euro, a także limitu przychodu uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu – z 25 tys. euro do 200 tys. euro.

Projekt ma wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2021 r.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

21 września 2020 r. zakończyły się publiczne konsultacje nad projektem.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-09-21


Ekspertyzy


objęcia spółek jawnych i komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Autor ekspertyzy: Patrycja Bądek data: 2020-10-29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę