Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (120)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych będących mikro-, małymi lub (częściowo) średnimi przedsiębiorstwami

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UA5

Data publikacji:

2020-08-12

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337001/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie nowego systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli tzw. estońskiego CIT.

Proponowana zmiana zakłada wprowadzenie (fakultatywnego) ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Podatek byłby więc płacony dopiero w momencie wypłaty zysku, a nie jak do tej pory, przy jego powstaniu. Oznacza to, że nie będzie rocznego rozliczenia podatku (co roku spółka będzie musiała jedynie składać deklarację o charakterze informacyjnym). Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Finansów w Polsce kryteria estońskiego CIT-u spełnia blisko 97% wszystkich spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych).

Regulacja jest kierowana do spółek kapitałowych o prostej strukturze, a więc spółek, których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne oraz które nie posiadają udziałów (akcji) innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Wprowadzono również próg przychodu – z estońskiego CIT-u skorzystać będą mogli jedynie ci podatnicy, których roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł. Ewentualne przychody pasywne (np. z odsetek czy wierzytelności) będą musiały stanowić mniej niż połowę przychodów ogółem. Co więcej, konieczne jest zatrudnianie na podstawie umowy o pracę co najmniej trzech pracowników niebędących udziałowcami (akcjonariuszami), przez minimalny okres 300 dni roku podatkowego.

Ponadto z możliwości skorzystania z nowego rozwiązania wyłączono część podmiotów, w tym na przykład podatników uzyskujących dochody z prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz, czasowo, podmioty powstałe na skutek połączenia, podziału czy wniesienia (otrzymania) wkładu niepieniężnego.

Podstawami opodatkowania mają być: dochód z tytułu podzielonego zysku, w tym przeznaczonego na pokrycie strat, dochód z ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku działań restrukturyzacyjnych oraz dochód z tytułu zysku netto.

Ze względu na to, że projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju inwestycji, podatnicy, aby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, będą musieli zwiększać nakłady inwestycyjne w porównaniu z nakładami przed objęciem estońskim CIT-em o 15% (nie mniej niż 20 000 zł) w okresie dwuletnim lub 33% (nie mniej niż 50 000 zł) w okresie czteroletnim. Podniesienie wydatków inwestycyjnych przez spółki kapitałowe stanowi jedno z głównych uzasadnień wprowadzenia estońskiego CIT-u, bowiem na tle innych państw członkowskich UE, polskie spółki kapitałowe podejmują znacznie niższe  inwestycje.

Wysokość podatku zależna będzie od wielkości podatnika oraz poniesionych nakładów na cele inwestycyjne. Dla małych podatników ryczałt wynosić będzie 15%, natomiast dla pozostałych – 25% podstawy opodatkowania. W przypadku dokonania znacznych inwestycji, powyższe stawki mogą zostać obniżone o 5 punktów procentowych.

Co ważne, w okresie opodatkowania ryczałtowym CIT podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczeń od podstawy opodatkowania, czyli darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg tego typu.

Projekt pozostawia obowiązującą obecnie zasadę podwójnego opodatkowania (CIT od dochodów spółki, PIT od wypłacanych dywidend), jednakże wprowadza możliwość odliczenia od podatku płaconego przez wspólnika (PIT) części podatku zapłaconego na poziomie spółki (CIT). W ten sposób łączne opodatkowanie (PIT+CIT) w przypadku stosowania preferencyjnego CIT wynosić będzie 25% dla małego podatnika oraz 30% dla pozostałych, z możliwością obniżenia o 5 punktów procentowych w przypadku dużych inwestycji.

Projekt zakłada również wprowadzenie niezależnej od powyższej instytucji możliwości skorzystania ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Nie można będzie korzystać z niego łącznie z estońskim CIT, jednakże podatnik zachowa możliwość stosowania dotychczas obowiązujących ulg. Z funduszu będą mogli skorzystać ci podatnicy, którzy spełniają warunki przewidziane powyżej (dotyczące formy prowadzenia działalności, progu przychodu itp.).

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

10 sierpnia 2020 roku Projekt skierowano do pilnego zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

13 sierpnia 2020 roku Projekt skierowano do zaopiniowania przez Radę Legislacyjną.

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-09-07


Ekspertyzy


zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych

Autor ekspertyzy: Wiktor Kordyś data: 2020-09-12

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę