Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (119)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt może mieć znaczenie dla podatników VAT, w tym podatników czynnych oraz zwolnionych podmiotowo z płacenia VAT

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UD118

Data publikacji:

2020-08-18

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12337206/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy ma za zadanie wprowadzić szereg uproszczeń w rozliczaniu przez podatników podatku od towarów i usług (VAT), określanych zbiorczo jako pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT). Celem omawianego Projektu Ustawy jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników, co ma związek również z postulatami przedsiębiorców związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Zmiany wprowadzone w ramach Slim VAT zakładają:

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów do sześciu miesięcy (obecnie są to dwa miesiące),
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych (przy rozliczeniu miesięcznym – obecnie łącznie są to trzy okresy rozliczeniowe); w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie zasady pozostają bez zmian,
  • możliwość stosowania dla celów VAT kursów walut, tak jak w podatkach dochodowych (a więc ujednolicenie stosowania kursów walut dla podatków VAT, PIT i CIT) – podatnik, który zdecyduje się na takie rozwiązanie, będzie musiał stosować je przez 12 następnych miesięcy,
  • zmiany dotyczące faktur korygujących:
    • w przypadku faktur korygujących in minus – brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń ich odbioru,
    • w przypadku faktur korygujących in plus – wprowadzenie nowego przepisu potwierdzającego dotychczasową praktykę; w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania,
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie przepisów doprecyzowujących istniejące już instytucje, takie jak biała lista VAT czy mechanizm podzielonej płatności. Dodatkowo proponuje się także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym, czyli wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.

Nowelizacja, zgodnie z treścią projektu, ma wejść w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2021 r.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-09-07


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę