Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Tytuł aktu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (122)

Dlaczego akt jest ważny dla branży?

Projekt ma znaczenie dla branży szkoleniowej ze względu na nowe kompetencje Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w zakresie wsparcia MŚP w postępowaniu przed sądem.

Zakres przedmiotowy aktu:

swoboda działalności gospodarczej

Kod aktu:

UD49

Data publikacji:

2020-09-24

Rodzaj aktu:

ustawa

Czy akt jest nowy?

nowelizacja

Odnośniki:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338550/

Krótki opis charakteru projektu, kontekstu, przewidywanego procesu legislacyjnego, znaczenia dla sektora i poziomu zaangażowania w ramach monitoringu, prognoza skutków:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w swojej treści nie odbiega od projektu ustawy  o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw z października 2019 r. Poprzedni projekt, objęty monitoringiem nr 41 (link do monitoringu: https://watchdog.pifs.org.pl/panel/monitoring/45), ze względu na zakończenie VIII kadencji Sejmu i zasadę dyskontynuacji prac parlamentu nie trafił ostatecznie pod obrady Sejmu.

Przedmiotowa nowelizacja zakłada przede wszystkim poszerzenie kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP) poprzez zmianę określenia jednego z jego zadań z „pomocy w organizacji mediacji” na „organizację mediacji”, a więc pojęcie szersze.

Ponadto projekt wprowadza nową kompetencję Rzecznika MŚP, to jest możliwość brania udziału w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale tylko w przypadku, gdy stroną w postępowaniu będzie przedsiębiorca z sektora MŚP, który wyrazi pisemną zgodę na udział Rzecznika oraz gdy Rzecznik brał udział w postępowaniu administracyjnym poprzedzającym daną sprawę sądową. Udział Rzecznika ma się odbywać na analogicznych zasadach, co udział prokuratora. Zadaniem Rzecznika ma być wsparcie przedsiębiorcy, który w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych z organem rentowym jest de facto w słabszej pozycji.

Projekt wprowadza również zmianę w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wskazuje bowiem w postępowaniach sądowo-administracyjnych Rzecznika MŚP jako podmiot o kompetencjach podobnych do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Kompetencje Rzecznika MŚP w tym zakresie zostały już wcześniej uregulowane w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, omawiana zmiana ma więc jedynie charakter doprecyzowujący i ujednolicający te przepisy.

Zgodnie z treścią projektu ustawy, ma ona wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Inne ważne informacje dot. procesu legislacyjnego:

Ekspert prowadzący proces monitorowania:

Patrycja Bądek

Data objęcia monitorowaniem:

2020-10-02


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę